مزایای ویژه

مزایای عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی دانش بنیان اپنا

1- ارائه تخفیفات ویژه به شرکت های عضو انجمن جهت مشارکت در کنفرانس ها،نمایشگاه ها، وبینارها و …….

2- قرارگرفتن در اولویت جهت استفاده از امتیازات شرکت های فناور و فعال در صنعت نفت

3- معرفی به بازارهای هدف از جمله وزارت نفت، وزارت دفاع، پژوهشگاه صنعت نفت و …….

4- معرفی به صندوق ها جهت استفاده از امتیازات، تخفیفات کارمزد، تسهیل در دریافت ضمانت نامه و تسهیلات و ……

6- ارائه مشاوره و راهنمایی

7- بهم رسانی شرکت های عضو انجمن

8- پیگیری و انعکاس مطالبات

9- معرفی فرصت ها

10- ایجاد بازار و تجاری سازی

11- ……………………

زیست بوم فناوری صنعت نفت