شرایط عضویت

شرایط عضویت :

کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در زمینه پژوهش صنایع نفت و گاز و صنایع وابسته در صورت دارا بودن شرایط ذیل می توانند به عضویت انجمن درآیند.

عضویت در انجمن به ۳گونه می باشد که عبارتست از :

  • عضو اصلی
  • عضو میهمان حقوقی
  • عضو میهمان حقیقی

* عضو اصلی انجمن هر شرکت یا مؤسسه ای است که شرایط عضویت زیر را دارا بوده و احراز شرایط آن به تایید هیئت مدیره انجمن برسد.

شرایط عضویت برای عضو اصلی عبارتست از:

1 .ثبت شده در ایران

۲ .شاغل در حرفه یا صنعت پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی. پالایش و انرژی با ارائه حداقل دو فقره قرارداد پژوهشی یا احراز دانش بنیان بودن در حوزه های پژوهشی نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و انرژی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یا دارا بودن مجوز موقت یا دائمی مرکز پژوهشی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در حوزه های نفت ،گاز، پتروشیمی و پالایش

۳ .ذکر حداقل یکی از کلمات یا عبارات “پژوهش”،”تحقیق”، ”مطالعه” و یا کلمات مشابه به عنوان فعالیت اصلی در اساسنامه شرکت یا موسسه

4 .احراز کارفرما بودن از طریق ارایه مدارک مثبته (لیست بیمه یا قرارداد کارکنان)

5 .غیر دولتی بودن (شرکت ها و مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از 55 درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، نمی توانند به عضویت انجمن درآیند.)

6 .قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه انجمن و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی.

۷ -پرداخت ورودیه وهمچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب

۸ .ارائه درخواست عضویت مکتوب.

9- پرداخت حق عضویت سالانه (مبلغ یک میلیون تومان)

* عضو میهمان حقوقی

هر شرکت یا موسسه ای است که زمینه اصلی فعالیت آن عرصه دیگری به جز پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و انرژی است، اما دارای فعالیت درحوزه پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و انرژی نیز می باشند

عضو میهمان حقوقی می تواند در مجمع و سایر فعالیت های انجمن، بدون داشتن حق رای مشارکت نماید.

شرایط عضویت میهمان حقوقی عبارتند از :

1 .انجام فعالیت یژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و انرژی بعنوان یکی از فعالیت های شرکت یا مؤسسه.

۲ .ارایه درخواست عضویت.

۳ .قبول و تعهد اجرای مفاد اساسنامه انجمن صنفی

4 .پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده برای اعضای میهمان حقوقی بطور مرتب.

*عضو میهمان حقیقی

هر فرد حقیقی است که در زمینه پژوهش در صنایع نفت ،گاز، پتروشیمی، پالایش و انرژی مشغول به فعالیت میباشند.

عضو میهمان حقیقی میتواند در مجمع و سایر فعالیت های انجمن بدون داشتن حق رای مشارکت نماید.

شرایط عضویت میهمان حقیقی :

1.انجام فعالیت مستمر در زمینه پژوهش در صنایع نفت، گاز، پترو شیمی، پالایش و انرژی با ارائه حداقل یک قرارداد پژوهشی یا گواهی مشارکت در پروژه پژوهشی

۲ .ارایه درخواست کتبی عضویت

۳ .داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

4 .متدین به دین رسمی کشور یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی

5 .نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

6 .قبول و تعهد اجرای مفاد اساسنامه انجمن صنفی.

۷ .پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده برای اعضای میهمان حقیقی بطور مرتب.

تبصره 1 -حضور و مشارکت کلیه اعضای انجمن شامل عضو اصلی، عضو میهمان حقوقی و عضو میهمان حقیقی در مجامع و کلیه فعالیت های انجمن بالمانع است اما تنها اعضای اصلی انجمن در مجامع و سایر تصمیم گیری ها دارای حق رای می باشند.

تبصره ۲ -کلیه واجدان شرایط می توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچکس را نمی توان به عضویت در انجمن، مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره ۳ -در صورتیکه شرکت یا مؤسسه ای متقاضی عضویت در انجمن به شکل عضو اصلی باشد و کلیه شرایط مندرج را دارا باشد. می تواند به صورت موقت و حداکثر تا دوسال به عنوان عضو میهمان حقوقی به عضویت انجمن درآید.

تبصره 4 -چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان ،تقاضای عضویت آنان از سوی هیات مدیره پذیرفته نگردد متقاضی می تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید.

تبصره 5 -در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد؛ از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است

زیست بوم فناوری صنعت نفت