توانمندی ها

1- جذب همه شرکتهای دانش بنیان حوزه نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی

( با توضیح اینکه همه شرکتهای دانش بنیان نفتی لزوما در حوزه پژوهش و فناوری نیستند)

2- حذف موانع کسب و کار

3- توسعه همکاریها با وزارت نفت و شرکتهای اصلی و فرعی

4- توسعه همکاری با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

5- توسعه همکاریهای مشترک بین المللی

6- صدور خدمات فنی مهندسی

7- عضویت حداقل  2000 پژوهشگر درشرکتهای عضو

( قابل ارتقاء به 4000 نفر در صورت اصلاح روند واگذاری کار)

8- ظرفیت جذب کل شرکتهای خصوصی فعال در پژوهش و فناوری در وضعیت فعلی تا 10000 نفر پیش بینی می شود

زیست بوم فناوری صنعت نفت