تبصره ١٨ بودجه سال ١٤٠١

بند(الف) تبصره (18) لایحه بودجه سال 1401 کل کشور :

یکی از احکام مهم بودجه ای که تأثیر قابل توجهی بر اشتغال دانش بنیان دارد، بند «الف» تبصره «۱۸» است که از سال ۱۳۹۶ تاکنون به منظور یکدست نمودن منابع اشتغال زایی در بودجه سنواتی دنبال شده است. بند(الف) تبصره (18) لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، همچون قوانین بودجه سالهای اخیر، به موضوع حمایت از تولید و ایجاد اشتغال اختصاص یافته است.

 

زیست بوم فناوری صنعت نفت