بودجه پژوهشي صنعت نفت

عمده مباحث مرتبط با بخش نفت و گاز در لایحه بودجه سال 1401، ذیل تبصره های «۱» و «۱۴» عنوان شده است. تبصره «۱» مطابق عنوان آن به روابط مالی وزارت نفت با دولت و صندوق توسعه ملی می پردازد. همچنین بحث های مرتبط با فروش داخل گاز طبیعی و فراورده های نفتی در تبصره «۱۴» مورد بررسی قرار می گیرد

زیست بوم فناوری صنعت نفت