اعضای انجمن

اعضای انجمن

  • مشاهده در قالب PDF

نحوه عضویت

اعضای اصلی

اعضای میهمان

رزومه اعضای انجمن

نحوه عضویت

  • مشاهده در قالب PDF

شرایط عضویت در انجمن در ماده 5 اساسنامه انجمن تشریح شده است.

ماده 5 – شرايط عضويت :
كليه اشخاص حقوقي و حقيقي فعال در زمينه پژوهش صنایع نفت و گاز و صنایع وابسته در صورت دارا بودن شرايط مندرج در این ماده مي توانند به عضويت انجمن درآيند. عضويت در انجمن به 3 گونه مي باشد كه عبارتست از عضو اصلي، عضو ميهمان حقوقي و عضو ميهمان حقيقي. در ادامه این ماده شرایط عضویت هر 3گونه عضو تشریح شده است.

تبصره 1- عضو اصلي انجمن، هر شركت يا مؤسسه اي است شرايط عضويت مندرج در اين تبصره را دارا بوده و احراز شرايط آن به تأييد هيئت مديره انجمن برسد. شرايط عضويت براي عضو اصلي عبارتست از:
1- ثبت شده در ايران.
2- شاغل در حرفه پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و انرژي با ارائه حداقل دو فقره قرارداد پژوهشي.
3- ذكر حداقل یکی از کلمات یا عبارات "پژوهش"، "تحقيق"، "مطالعه" و یا کلمات مشابه به عنوان فعاليت اصلي در اساسنامه شركت يا مؤسسه.
4- احراز كارفرما بودن از طريق ارائه مدارك مثبته (لیست بیمه یا قرارداد کارکنان)
5- غیر دولتی بودن (شركتها و مؤسسات دولتي، مؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي و نيز شركتها و مؤسساتي كه بيش از 50 درصد از مالكيت آنها متعلق به شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي باشد، نمی توانند به عضویت انجمن درآیند).
6- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.
7- پرداخت وروديه وهمچنين پرداخت حق عضويت به طور مرتب .
8- ارائه درخواست عضويت مکتوب.

تبصره 2-عضو ميهمان حقوقي، هر شركت يا مؤسسه اي است كه زمينه اصلي فعاليت آن عرصه ديگري به جز پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و انرژي است، اما داراي فعاليت در حوزه پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و انرژي نيز بوده، شرايط عضويت مندرج در اين تبصره را دارا بوده و احراز شرايط آن به تأييد هيئت مديره انجمن برسد. عضو ميهمان حقوقي مي تواند در مجمع و ساير فعاليت هاي انجمن، بدون داشتن حق رأي مشاركت نمايد. شرايط عضو ميهمان حقوقي عبارتست از:
1- انجام فعاليت پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و انرژي بعنوان يكي از فعاليت هاي شركت، يا مؤسسه.
2- ارائه درخواست عضويت.
3- قبول و تعهد اجراي مفاد اين اساسنامه.
4- پرداخت وروديه و حق عضويت تعيين شده برای اعضای میهمان حقوقی بطور مرتب.

تبصره 3-
عضو ميهمان حقيقي، هر فرد حقيقي است كه در زمينه پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و انرژي مشغول به فعاليت بوده، شرايط عضويت مندرج در اين تبصره را دارا بوده و احراز شرايط آن به تأييد هيئت مديره برسد. عضو ميهمان حقیقی مي تواند در مجمع و ساير فعاليت هاي انجمن، بدون داشتن حق رأي مشاركت نمايد. شرايط عضو ميهمان حقيقي عبارتست از:
1- انجام فعاليت مستمر در زمينه پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و انرژي با ارائه حداقل یک قرارداد پژوهشی یا گواهی مشارکت در پروژه پژوهشی .
2- ارائه درخواست عضويت.
3- داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
4- متدين به دين رسمي كشور يا يكي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي.
5- نداشتن پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد.
6- قبول و تعهد اجراي مفاد اين اساسنامه.
7- پرداخت وروديه و حق عضويت تعيين شده برای اعضای میهمان حقیقی بطور مرتب.
عضو ميهمان حقيقي مي تواند در مجمع و ساير فعاليت هاي انجمن، بدون داشتن حق رأي مشاركت نمايد.

تبصره 4- حضور و مشاركت كليه اعضاي انجمن شامل عضو اصلي، عضو ميهمان حقوقي و عضو ميهمان حقيقي در مجامع و كليه فعاليت هاي انجمن بلامانع است، اما تنها اعضاي اصلي انجمن در مجامع و ساير تصميم گيري ها داراي حق رأي مي باشند. همچنين در اساس نامه هر جا عنوان كلي عضو/اعضا قيد گرديده، منظور عضو اصلي/اعضاي اصلي مي باشد.

تبصره 5- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادانه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچكس را نمي‌توان به عضويت در انجمن، مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.

تبصره6- در صورتیکه شرکت یا مؤسسه ای متقاضی عضویت در انجمن به شکل عضو اصلی باشد و کلیه شرایط مندرج در تبصره1 این ماده به جز شرط دوم را دارا باشد، می تواند به صورت موقت و حداکثر تا دوسال به عنوان عضو میهمان حقوقی به عضویت انجمن درآید.

تبصره 7- چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان، تقاضاي عضويت آنان از سوي هيأت مديره پذيرفته نگردد؛ متقاضي مي‌تواند شكايت خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح نمايد. تصميمات مجمع عمومي در اين زمينه قطعي است.

تبصره 8– در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد؛ از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي شود، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است.

مدارک لازم جهت عضویت
شرکتها و موسسات متقاضی عضویت در انجمن می بایست مدارک زیر را به دبیرخانه ارائه نمایند:
1. روزنامه رسمی تاسیس (آگهی تاسیس) و آخرین تغییرات
2. صفحه اول اساسنامه با ذکر موضوع فعالیت
3. شاغل در حرفه پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و انرژي با ارائه حداقل دو فقره قرارداد پژوهشي( در صورت وجود برای عضویت اصلی)
4. آخرین لیست بیمه یا دیگر مدارک احراز کارفرمایی
5. پرداخت وروديه(مبلغ 000/500/1 ریال) و همچنين پرداخت حق عضويت سالانه.
6. نامه درخواست عضويت با ذکر غیردولتی بودن آن شرکت.
احراز شرايط عضویت به تأييد هيئت مديره انجمن می باشد.

اعضای میهمان

  • مشاهده در قالب PDF

فهرست اعضاي ميهمان حقوقي انجمن (در تاريخ 10/7/1391)

رديف

نام شرکت يا موسسه

نماينده در انجمن

تلفن تماس

آدرس سايت

1

آريا پژوه اميرکبير

آقاي مهندس وفايي

66489222

www.apak.co.ir

2

سنجش افزار آسيا

آقاي مهندس قيلاو

88799914

www.saa-co.com

3

ژئو شبکه پارسيان

آقاي مهندس قادي

26119525

www.geoparsian.com

4 توسعه دانش و فناوري ايليا آقاي مهندس کازروني 76250359 www.ilya-crop.com

5

آزمون گستران انرژي

آقاي دکتر جعفري

88014491

www.ag-energy.org

اعضای اصلی

  • مشاهده در قالب PDF

فهرست اعضاء اصلی انجمن (در تاریخ 10/7/1391)

رديف

نام شرکت يا موسسه

نماينده در انجمن

تلفن

آدرس وب سايت

1

توسعه فن آوري صنايع شيميايي مهرگان

آقاي دکتر منافي

44031937

www.mehrganco.com

2

راهبرد انرژي البرز

آقاي مهندس اسلامي

22557832

www.alborzenergy.com

3

دانش پژوهان نورآور

آقاي مهندس شهيدي پور

44066757

www.daneshpajouhan.com

4

بنيان دانش پژوهان

آقاي مهندس پيمان خواه

22640490

www.bonian.org

5

بنيان نوين شيمي پارس

آقاي دکتر مرتضوي

44580125

-

6

ايده پردازان شريف

آقاي مهندس کاظم پور

44265647

www.isec.ir

7

مهندسي پترو آريا

آقاي مهندس صابر

44404670

www.petroarya.com

8

بهينه سازان صنعت تأسيسات

آقاي مهندس صفري

66575980

www.behineh-sazan.ir

9

پترو فرايند دلتا

آقاي مهندس سرپرست

22016733

-

10

گسترش فرايند شريف

آقاي مهندس درستي

66550307

-

11

انرژي توانا کيش

آقاي دکتر ميثاقي

32824802-026

www.energytavana.com

12

ناموران پژوهش و توسعه

آقاي دکتر مقصودي

44728458

www.namvaranpt.com

13

سامانه پايش نور

آقاي مهندس معموري

88220583

www.sapno.ir

14

مهندسي فرايند به کمک رايانه ايرانيان (CAPE)

خانم مهندس مقدم

88554722

www.capegroup.ir

15 بیرتک سامانه انرژی نوین
آقای مهندس جعفری 88348935 www.BirTech.ir

رزومه اعضای انجمن

  • مشاهده در قالب PDF

براي مشاهده رزومه هر يک از شرکت‌ها و موسسات، در جدول زير بر روي نام آن کليک کنيد.

 

رديف نام شرکت يا موسسه
1 توسعه فن آوري صنايع شيميايي مهرگان
2 راهبرد انرژي البرز
3 دانش پژوهان نورآور
4 بنيان دانش پژوهان
5 بنيان نوين شيمي پارس
6 ايده پردازان شريف
7 مهندسي پترو آريا
8 بهينه سازان صنعت تأسيسات
9 پترو فرايند دلتا
10 توسعه دانش و فناوري ايليا
11 گسترش فرايند شريف
12 انرژي توانا کيش
13 ناموران پژوهش و توسعه
14 سامانه پايش نور
15 مهندسي فرايند به کمک رايانه ايرانيان
16 آريا پژوه اميرکبير
17 سنجش افزار آسيا
18 ژئو شبکه پارسيان
19 آزمون گستران انرژي

شرکت دانش پژوهان نوآور

  • مشاهده در قالب PDF
نام مدیرعامل روح اله شهیدی پور
تاریخ تأسیس 1383
آدرس وب سایت www.daneshpajouhan.com
ایمیل آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید
شماره تلفن 02144066757
فکس 02144065426
آدرس پستی تهران- فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، خیابان عقیل، کوچه9، پلاک2، واحد2
زمینه فعالیت شرکت/ موسسه پژوهشهای کاربردی و توسعه ای- مشاوره مدیریت و بازاریابی- آموزشهای تخصصی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
گواهینامه ها و مجوزهای اخذ شده • گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره در تخصص مديريت از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق)
• گواهينامه عضويت در انجمن صنفي شرکت‏هاي تحقيقات بازاريابي ايران به عنوان بازرس اصلي
• حکم عضويت در کميته فني ISIRI/TC225 (کميته فني تحقيقات بازاريابي و پژوهش‏هاي اجتماعي) مؤسسه استاندارد تحقیقات صنعتي ایران به عنوان نايب رئيس کميته
• گواهينامه عضويت در انجمن مشاوران مديريت ايران
• گواهينامه عضويت در انجمن تحقيق و توسعه صنایع و معادن ايران
• جواز تأسيس واحد فني- مهندسي از وزارت صنايع و معادن
• گواهینامه عضویت در انجمن شرکتها و مؤسسات پژوهشی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (نایب رئیس هیئت مدیره انجمن)
• احراز شرایط تأییدیه قطب پژوهشی در 58 شاخه از سامانه پژوهش و فناوری وزارت نفت
مشتریان • سازمان توسعه تجارت ايران
• شرکت ملي گاز ايران
• شرکت بهينه‏سازي مصرف سوخت کشور
• شوراي شهر تهران
• شرکت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مکانيک خاک
• شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي
• مؤسسه مطالعات بین‏المللی انرژی
• اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
• شرکت نفت ايرانول
• شرکت نفت سپاهان
• شرکت برق منطقه‏اي يزد
• شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي
• شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي‏نژاد
• شرکت پالايش گاز فجر جم
• شرکت پالايش گاز سرخون و قشم
• شرکت گاز استان بوشهر
• شرکت گاز استان گلستان
• شرکت گاز استان اردبيل
• شرکت خدمات غیر صنعتی گاز
• شرکت فولاد مبارکه اصفهان
• شرکت پتروشیمی قائد بصیر
• شورای شهر تهران
• حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
• شرکت فناوران پارسیان
نیروی انسانی يكي از مزيت‏هاي رقابتي مهم شركت دانش‌پژوهان نوآور، برخورداري ار پژوهشگران جوان و باانگيزه و در عين حال باتجربه و متخصص است كه در بهترين دانشگاه‏هاي كشور تحصيل نموده‌اند. در حال حاضر بیش از 30 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاههای کشور به شکل تمام وقت، پاره وقت و یا مشاور در شرکت مشغول به فعالیت هستند که در حدود 30درصد آنان فارغ التحصیل یا دانشجوی مقطع دکترا، در حدود 50 درصد فارغ التحصیل یا دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و در حدود 20درصد فارغ التحصیل مقطع کارشناسی هستند. اسامی و رزومه همکاران در وب سایت شرکت آمده است.
فهرست برخی پروژه های پژوهشی مرتبط با صنعت نفت

نام پروژه

نام کارفرما

سال اجرا

بررسي اثرات H2S موجود در جريان گاز طبيعي بر روي در پالايشگاه گاز سرخون

شرکت پالايش گاز سرخون و قشم

1388


بررسي اثرات و تبعات افت فشار گاز بر روي تأسيسات شركت گاز استان گلستان

شرکت گاز استان گلستان

1388

تعيين روش آزمايشگاهي جهت شناسايي و اندازه‌گيري مقدار اجزاء حاصل از تجزيه آمين و انتخاب راهکار مناسب جهت حذف ترکيبات آلوده‏کننده و بازيابي آمين

شرکت پالايش گاز فجر جم

1387 و 1388

بررسي تأثير عوامل محيطي و عملياتي بر خواص فيزيکي- مکانيکي لوله‏هاي پلي‏اتيلني مورد استفاده در صنايع توزيع و انتقال گاز

شرکت گاز استان بوشهر

1387 و 1388

بررسي روش‏هاي کنترل خوردگي گرمکن‏هاي گازي ايستگاه‏هاي تقليل فشار گاز و تدوين دستور‏العمل نگهداري و بازرسي آن‏ها

شرکت گاز استان گلستان

1389


بررسي علل نشت گاز از شبكه‏هاي زيرزميني پلي‏اتيلني در سطح استان اردبيل و شناسايي عوامل انساني و غيرانساني و محيطي دخيل در بروز نشت و ارائه راهكار

شرکت گاز استان اردبيل

1388

مميزي ايمني و ارزيابي خطرات ايستگاه‏هاي تقليل فشار گاز استان بوشهر و ارائه راهکارهاي عملي براي افزايش ضريب ايمني آن‏ها

شرکت گاز استان بوشهر

1388

بررسي ميزان آلودگي‌هاي زيست‏محيطي ناشي از ايستگاه‌هاي تقليل فشار گاز در استان بوشهر و اقليم‌هاي مختلف کشور و ارائه راهکار جهت کاهش انتشار آن‌ها

شرکت گاز استان بوشهر

1388


اصلاح يا تغيير سيستم جداسازي روغن از هواي فشرده پالايشگاه گاز پارس جنوبي

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي

1386


تأليف و انتشار کتاب جامع صنعت روانکار ايران

شرکت نفت سپاهان- شرکت نفت يرانول و سير شرکتهي روغنساز

1385 تا 1388


تهيه نرم‎افزار (CD) کتاب جامع صنعت روانکار ايران

شرکتهي روغنساز

1385


راه‏اندازي پايگاه اطلاع‏رساني تخصصي صنعت روانکار ايران

شرکتهي روغنساز

1386


تهيه 25 مقاله تخصصي در رابطه با روانکارهاي صنعتي و خودرويي

شرکت نفت ايرانول

1384

طراحي جايزه ملي بهره‏وري انرژي در بخش‏هاي صنعت، ساختمان و حمل‌و‌نقل

شرکت بهينه‏سازي مصرف سوخت کشور

1386

طراحي جايزه ملي بهره‏وري انرژي در واحدهاي صنعتي و مکانيزم ارزيابي

شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت کشور

1384 و 1385

بررسي اقتصادي انواع تکنولوژي‏هاي توليد پراکنده در ايران با اولويت استفاده از مولدهاي گازسوز و CHP

برق منطقه‏ي يزد

1387

ارزيابي اثربخشي فعاليت‎هاي تبليغي و ترويجي شرکت نفت ايرانول

شرکت نفت ايرانول

1384

بررسي و ارزيابي سيستم توزيع شرکت نفت ايرانول

شرکت نفت ايرانول

1383

ترازيابي استراتژيک (مطالعه تطبيقي) 5 شرکت ملي نفت (NOC)

مؤسسه مطالعات بين‏المللي انرژي

(با مشارکت انديشکده صنعت و فناوري)

1385

تدوين طرح استراتژيک تجاري (Business Plan) و برنامه بازاريابي براي 11 طرح توليدي محصولات شيميايي و پتروشيمي

شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي (با مشارکت انديشکده صنعت و فناوري)

1385

بررسي امکان تبديل گوگرد توليدي پالايشگاه شهيد هاشمي‏نژاد

به فرآورده‏هاي داراي ارزش افزوده بيشتر

 

شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي‏نژاد (خانگيران)

1386

تدوين راهبردهاي وظيفه‏اي و تخصصي زنجيره عرضه گاز طبيعي

شرکت ملي گاز ايران

1388 تا 1390

سنجش بازار انواع کامپاندها و کامپوزيت هي پليمري

شرکت توليدات پتروشيمي قائد بصير

1389 و 1390

سنجش بازخورد اطلاع‏رساني روابط‏عمومي شرکت ملي گاز ايران در خصوص نهادينه‏کردن فرهنگ مصرف ايمن و بهينه‏ي گاز طبيعي

شرکت ملي گاز ايران

1388

راه‏اندازي و را‏هبري نخستين دفتر مشاوره بازاريابي کشور در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران

سازمان توسعه تجارت ايران

1387 و 1388

سنجش اثربخشي برنامه هي اطلاع رساني شرکت ملي گاز يران

شرکت ملي گاز ايران

1390


تدوين چارچوب موضوعي جايزه ملي بهره‏وري انرژي

شرکت بهينه‏سازي مصرف سوخت کشور

1386

تأليف و انتشار کتاب جامع بهينه‏سازي مصرف انرژي ايران در بخش ساختمان ولوازم خانگي

شرکت بهينه‏سازي مصرف سوخت کشور

1386 و 1387

بررسي رابطه بين خصوصيات دموگرافيک و نيازهي بهداشتي، آموزشي، تفريحي و ... ساکنين در شهرک توحيد جم

شرکت خدمات غيرصنعتي گاز يران

1390

طرح جامع انرژي کشور- پروژه تجزيه و تحليل وضع موجود و شناسيي فناوريهي نوين سيستم عرضه نفت

مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي (با مشارکت انستيتو نفت)

1390

تأییدیه ها و ارزیابی های کارفرمایان قبلی یکی از افتخارات شرکت دانش پژوهان نوآور، انجام موفقیت آمیز کلیه پروژه های پژوهشی محوله و اخذ تأییدیه حسن اجرای پروژه از کلیه کارفرمایان بوده است. این شرکت تاکنون موفق به اخذ 30فقره تأییدیه از کارفرمایان شده که در قریب به کلیه شاخصها درجه عالی کسب نموده است. فهرست کامل تأیدیه ها در وب سایت شرکت آمده است.
تألیفات و ترجمه ها (کتاب و مقاله)

نام کتاب يا مقاله

نام ناشر يا مجله و کنفرانس

سال نشر

کتاب جامع صنعت روانکار يران (ويريش اول)

دانش پژوهان نوآور

1385

کتاب جامع صنعت روانکار يران (ويريش دوم)

دانش پژوهان نوآور

1387

A study on influence of environmental parameters on physical-mechanical properties of Polyethylene gas pipes

International Gas Research conference (IGRC)

2011

Development of a new GC-MS method for identification and quantitative determination of amine degradation byproducts

International Gas Research conference (IGRC)

2011

شناسيي مخاطرات يستگاه هي تقليل فشار گاز با استفاده از تکنيک هازوپ

چهارمين هميش ملي مهندسي يمني و مديريت

1390

امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی