اعضای اصلی

  • مشاهده در قالب PDF

فهرست اعضاء اصلی انجمن (در تاریخ 10/7/1391)

رديف

نام شرکت يا موسسه

نماينده در انجمن

تلفن

آدرس وب سايت

1

توسعه فن آوري صنايع شيميايي مهرگان

آقاي دکتر منافي

44031937

www.mehrganco.com

2

راهبرد انرژي البرز

آقاي مهندس اسلامي

22557832

www.alborzenergy.com

3

دانش پژوهان نورآور

آقاي مهندس شهيدي پور

44066757

www.daneshpajouhan.com

4

بنيان دانش پژوهان

آقاي مهندس پيمان خواه

22640490

www.bonian.org

5

بنيان نوين شيمي پارس

آقاي دکتر مرتضوي

44580125

-

6

ايده پردازان شريف

آقاي مهندس کاظم پور

44265647

www.isec.ir

7

مهندسي پترو آريا

آقاي مهندس صابر

44404670

www.petroarya.com

8

بهينه سازان صنعت تأسيسات

آقاي مهندس صفري

66575980

www.behineh-sazan.ir

9

پترو فرايند دلتا

آقاي مهندس سرپرست

22016733

-

10

گسترش فرايند شريف

آقاي مهندس درستي

66550307

-

11

انرژي توانا کيش

آقاي دکتر ميثاقي

32824802-026

www.energytavana.com

12

ناموران پژوهش و توسعه

آقاي دکتر مقصودي

44728458

www.namvaranpt.com

13

سامانه پايش نور

آقاي مهندس معموري

88220583

www.sapno.ir

14

مهندسي فرايند به کمک رايانه ايرانيان (CAPE)

خانم مهندس مقدم

88554722

www.capegroup.ir

15 بیرتک سامانه انرژی نوین
آقای مهندس جعفری 88348935 www.BirTech.ir