نحوه عضویت

  • مشاهده در قالب PDF

شرایط عضویت در انجمن در ماده 5 اساسنامه انجمن تشریح شده است.

ماده 5 – شرايط عضويت :
كليه اشخاص حقوقي و حقيقي فعال در زمينه پژوهش صنایع نفت و گاز و صنایع وابسته در صورت دارا بودن شرايط مندرج در این ماده مي توانند به عضويت انجمن درآيند. عضويت در انجمن به 3 گونه مي باشد كه عبارتست از عضو اصلي، عضو ميهمان حقوقي و عضو ميهمان حقيقي. در ادامه این ماده شرایط عضویت هر 3گونه عضو تشریح شده است.

تبصره 1- عضو اصلي انجمن، هر شركت يا مؤسسه اي است شرايط عضويت مندرج در اين تبصره را دارا بوده و احراز شرايط آن به تأييد هيئت مديره انجمن برسد. شرايط عضويت براي عضو اصلي عبارتست از:
1- ثبت شده در ايران.
2- شاغل در حرفه پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و انرژي با ارائه حداقل دو فقره قرارداد پژوهشي.
3- ذكر حداقل یکی از کلمات یا عبارات "پژوهش"، "تحقيق"، "مطالعه" و یا کلمات مشابه به عنوان فعاليت اصلي در اساسنامه شركت يا مؤسسه.
4- احراز كارفرما بودن از طريق ارائه مدارك مثبته (لیست بیمه یا قرارداد کارکنان)
5- غیر دولتی بودن (شركتها و مؤسسات دولتي، مؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي و نيز شركتها و مؤسساتي كه بيش از 50 درصد از مالكيت آنها متعلق به شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي باشد، نمی توانند به عضویت انجمن درآیند).
6- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.
7- پرداخت وروديه وهمچنين پرداخت حق عضويت به طور مرتب .
8- ارائه درخواست عضويت مکتوب.

تبصره 2-عضو ميهمان حقوقي، هر شركت يا مؤسسه اي است كه زمينه اصلي فعاليت آن عرصه ديگري به جز پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و انرژي است، اما داراي فعاليت در حوزه پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و انرژي نيز بوده، شرايط عضويت مندرج در اين تبصره را دارا بوده و احراز شرايط آن به تأييد هيئت مديره انجمن برسد. عضو ميهمان حقوقي مي تواند در مجمع و ساير فعاليت هاي انجمن، بدون داشتن حق رأي مشاركت نمايد. شرايط عضو ميهمان حقوقي عبارتست از:
1- انجام فعاليت پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و انرژي بعنوان يكي از فعاليت هاي شركت، يا مؤسسه.
2- ارائه درخواست عضويت.
3- قبول و تعهد اجراي مفاد اين اساسنامه.
4- پرداخت وروديه و حق عضويت تعيين شده برای اعضای میهمان حقوقی بطور مرتب.

تبصره 3-
عضو ميهمان حقيقي، هر فرد حقيقي است كه در زمينه پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و انرژي مشغول به فعاليت بوده، شرايط عضويت مندرج در اين تبصره را دارا بوده و احراز شرايط آن به تأييد هيئت مديره برسد. عضو ميهمان حقیقی مي تواند در مجمع و ساير فعاليت هاي انجمن، بدون داشتن حق رأي مشاركت نمايد. شرايط عضو ميهمان حقيقي عبارتست از:
1- انجام فعاليت مستمر در زمينه پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و انرژي با ارائه حداقل یک قرارداد پژوهشی یا گواهی مشارکت در پروژه پژوهشی .
2- ارائه درخواست عضويت.
3- داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
4- متدين به دين رسمي كشور يا يكي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي.
5- نداشتن پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد.
6- قبول و تعهد اجراي مفاد اين اساسنامه.
7- پرداخت وروديه و حق عضويت تعيين شده برای اعضای میهمان حقیقی بطور مرتب.
عضو ميهمان حقيقي مي تواند در مجمع و ساير فعاليت هاي انجمن، بدون داشتن حق رأي مشاركت نمايد.

تبصره 4- حضور و مشاركت كليه اعضاي انجمن شامل عضو اصلي، عضو ميهمان حقوقي و عضو ميهمان حقيقي در مجامع و كليه فعاليت هاي انجمن بلامانع است، اما تنها اعضاي اصلي انجمن در مجامع و ساير تصميم گيري ها داراي حق رأي مي باشند. همچنين در اساس نامه هر جا عنوان كلي عضو/اعضا قيد گرديده، منظور عضو اصلي/اعضاي اصلي مي باشد.

تبصره 5- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادانه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچكس را نمي‌توان به عضويت در انجمن، مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.

تبصره6- در صورتیکه شرکت یا مؤسسه ای متقاضی عضویت در انجمن به شکل عضو اصلی باشد و کلیه شرایط مندرج در تبصره1 این ماده به جز شرط دوم را دارا باشد، می تواند به صورت موقت و حداکثر تا دوسال به عنوان عضو میهمان حقوقی به عضویت انجمن درآید.

تبصره 7- چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان، تقاضاي عضويت آنان از سوي هيأت مديره پذيرفته نگردد؛ متقاضي مي‌تواند شكايت خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح نمايد. تصميمات مجمع عمومي در اين زمينه قطعي است.

تبصره 8– در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد؛ از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي شود، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است.

مدارک لازم جهت عضویت
شرکتها و موسسات متقاضی عضویت در انجمن می بایست مدارک زیر را به دبیرخانه ارائه نمایند:
1. روزنامه رسمی تاسیس (آگهی تاسیس) و آخرین تغییرات
2. صفحه اول اساسنامه با ذکر موضوع فعالیت
3. شاغل در حرفه پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و انرژي با ارائه حداقل دو فقره قرارداد پژوهشي( در صورت وجود برای عضویت اصلی)
4. آخرین لیست بیمه یا دیگر مدارک احراز کارفرمایی
5. پرداخت وروديه(مبلغ 000/500/1 ریال) و همچنين پرداخت حق عضويت سالانه.
6. نامه درخواست عضويت با ذکر غیردولتی بودن آن شرکت.
احراز شرايط عضویت به تأييد هيئت مديره انجمن می باشد.