۲۵ پروژه کلان پژوهشی درقالب برنامه ششم توسعه

تاریخ خبر :۲۴ شهریور ۱۳۹۸

آقای ابراهیم طالقانی مدیر امورپژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران اظهار داشتند که ۲۵ پروژه کلان پژوهشی درقالب برنامه ششم توسعه تعریف شده است که در دل هریک از این پروژه ها طرح های جزئی تر و در ادامه پروژه های برنامه پنجم توسعه لحاظ شده است.

برای این طرح ها ۷۰ میلیارد تومان ، ۱۱ میلیون یورو و ۷ میلیون دلار اعتبار در نظر گرفته شده است و قرار است که این طرح ها در سال جاری (۱۳۹۸) و سال آینده بصورت موازی اجرائی شوند.

توزیع این طرح ها در میان شرکت های تابعه بشرح زیر است:

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران        7 قرارداد (۴ قرارداد امضاء شده)

نفت فلات قاره                                      2 قرارداد

نفت مرکزی                                          2 قرارداد

نفت و گاز پارس                                     2 قرارداد

مناطق نفتخیز جنوب                               1 قرارداد

نفت خزر                                              1 قرارداد

پایانه های نفتی ایران                              2 قرارداد

مهندسی و توسعه نفت                             2 قرارداد

اروندان                                                1 قرارداد

بهینه سازی مصرف سوخت                       3 قرارداد

مدیریت امورپژوهش و فناوری                    2 قرارداد

طرح های برنامه پنجم توسعه

آقای طالقانی اشاره نمودند که ماده ۴۸ بند “ث” برنامه ششم توسعه اذعان دارد شرکت ها موظف اند که یک درصد از بودجه عملیاتی را برای هزینه های فناورانه اختصاص دهند.