گزارش عملکرد انجمن صنفی کارفرمایی دانش بنیان اپنا در نمایشگاه صنعت نفت مورخ 22 الی 24 آذر ماه 1401

  • دریافت غرفه
  • ارائه نظرات و دغدغه های شرکت های عضو انجمن
  • معرفی اعضای عضو انجمن به مراجعین
  • ارائه مشاوره و راهنمایی
  • بهم رسانی شرکت های عضو