وظایف اختصاصی

شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری.

وظایف اختصاصی انجمن صنفی :