1- ارائه تخفیفات ویژه به شرکت های عضو انجمن جهت مشارکت در کنفرانس ها،نمایشگاه ها، وبینارها و …….

2- قرارگرفتن در اولویت جهت استفاده از امتیازات شرکت های فناور و فعال در صنعت نفت

3- معرفی به بازارهای هدف از جمله وزارت نفت، وزارت دفاع، پژوهشگاه صنعت نفت و …….

4- معرفی به صندوق ها جهت استفاده از امتیازات، تخفیفات کارمزد، تسهیل در دریافت ضمانت نامه و تسهیلات و ……

5- ارائه مشاوره و راهنمایی

6- بهم رسانی شرکت های عضو انجمن

7- پیگیری و انعکاس مطالبات

8- ایجاد بازار و تجاری سازی