توسعه و گسترش اقتصاد خلاق و توانمند یکی از رویکردهای جدیدی در اقتصاد نوین است. اقتصاد خلاق و توانمند، محل تلاقی عرصه های مختلفی چون اقتصاد، صنعت و فرهنگ است که تلاش می کنند تا با ایجاد پیوند های قوی و تعامل با یکدیگر، ارزش های اقتصادی و فرهنگی را در قالب اقتصاد خلاق و توانمند ارائه دهند و تولید ثروت نمایند. در کنار گسترش و توسعه شرکت های خلاق و توانمند و توسعه شرکت های دانش بنیان، شرکت های دیگری نیز ظهور یافته اند که بر مبانی خلاقیت و توانمندی و نوآوری، دارای الگوهای مناسب و نوآورانه در کسب و کار هستند و با عنوان شرکت های خلاق و توانمند در زیست بوم نوآوری و کارآفرینی کشور ظهور کرده اند و مراحل رشد و پیشرفت را پشت سر می گذارند.به مجموعه ای از شرکت ها و موسسه هایی که محصولات و خدماتی که ارائه می کنند ، نوآوری و توانمندی و خلاقیت وجود دارد، شرکت های خلاق و توانمند می گویند.