خدمات قابل ارائه اعضای انجمن

تدوین نقشه راه فناوریها در حوزه های مختلف

تدوین استراتژیهای مبتنی بر فناوری

انجام مطالعات پیدایش

طراحی مفهومی و پایه طرحهای نوین

مطالعات امکانسنجی فنی اقتصادی

مطالعات مخازن هیدروکربوری ( بالادستی نفت و گاز)

انتقال فناوری

مطالعات پژوهشی در حوزه های مختلف نفت ،گاز ، پالایش و پتروشیمی

ساخت مواد شیمیایی و کاتالیست و افزاینده ها

انجام آزمایشهای مختلف در صنایع بالادستی و پایین دستی

شبکه سازی فناوری و ایجاد کنسرسیومهای اجرایی دانش بنیان ( حضور به عنوان بانی طرح دانش بنیان و فناورانه)