اهداف و رسالتها

تاسیس بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار

ماده ۱۴ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴

ماده ۷۵ برنامه پنجم

ماده دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

اهداف: